: . , . 82
  . 7, 706
: (032) 633 548
: (032) 633 548
GSM: (088) 870 14 38
   

. : . (4000), , ..150
e-mail: info@veman.biz
sales@veman.biz
service@veman.biz
veman_bg@yahoo.com